Algemene voorwaarden en Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. Niets van de website www.brightbirds.nl mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden of u kunt ze downloaden.

Colofon

Deze website is het officiƫle orgaan van BrightBirds. De informatie op deze site, de teksten en het beeldmateriaal vallen onder het copyright van BrightBirds. Aan de op deze website aanwezige informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
BrightBirds bv en duurzame inzetbaarheid

BrightBirds bv en duurzame inzetbaarheid

BrightBirds bv houdt zich momenteel bezig met een project dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Dit project wordt gefinancieerd met een subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project van BrightBirds bv richt zich het volgende thema: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.